Tarifes i comissions

des de

0.125 %

s/efectiu

Renda Variable

0.95 €

/contracte

Futurs

0.65 €

/contracte

Opcions

Renda variable

OPERACIONS D'INTERMEDIACIÓ EN MERCATS DE VALORS DE RENDA VARIABLE

TARIFA

Canal telefònic o presencial

TARIFA

Canal Internet

REFERÈNCIA INDICATIVA
% SOBRE EFECTIU MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA. MES % SOBRE EFECTIU MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA. MES % SOBRE EFECTIU MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA. MES

- En els Mercats espanyols:

Recepció, transmissió, execució i liquidació

0,25 9€   0,15 6€        

- En els Mercats estrangers:

Euronext: Amsterdam, Brussel·les, París

Xetra: Frankfurt

Recepció, transmissió, execució i liquidació

0,25 18€   0,125 15€        

- En els Mercats estrangers:

Euronext: Lisboa.

Recepció, transmissió, execució i liquidació

0,25 20€   0,125 20€        
- A la resta de Mercats estrangers: 0,35 20€   0,35 12€   0,20 9€  
 
 • Aclariments 
Es considera una operació cadascuna de les realitzades per cada classe de valor, amb independència que el seu origen es correspongui amb una única ordre del client. S'entén classe de valor el conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets. La tarifa es meritarà quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa.
La tarifa fixa s'aplicarà com a alternativa si així s'ha acordat amb el client. 
A "referència indicativa" s'expressen de manera orientativa les comissions i despeses corresponents als mercats i brokers estrangers que es repercutiran al client. 
 
 • Comissions i despeses repercutibles 
A més, l'entitat, si s'escau, repercutirà al client les despeses següents:
Les taxes i cànons que repercuteixin els mercats, brokers i els sistemes de liquidació.
Les despeses de correu, tèlex, fax i Swift, si les hagués.
En cas d'utilitzar sistemes de missatgeria, les despeses generades, sempre que s'utilitzin a sol·licitud del client.
Les despeses d'intervenció de fedatari públic, d'escriptures i qualsevol altre concepte de caràcter extern justificat.
Per als clients que contracten el servei d'intermediació a través del portal web www.valores.gvcgaesco.cat, les comissions i tarifes a aplicar queden incrementades en 4 euros per operació quan per a la realització de les operacions d'intermediació s'utilitzi un altre canal diferent a aquesta pàgina i/o es requereixi la intervenció d'algun membre de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.
 
 • Operacions amb moneda estrangera  
Les tarifes d'aquest apartat són independents de les que s'hagin d'aplicar pels canvis de divisa diferent de l'euro que correspongui. El mínim establert en euros es convertirà a la divisa de l'operació en funció de la paritat d'aquesta contra l'euro. 
 
 • Aplicació d'impostos 
Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es carregaran els impostos pertinents.

Derivats MEFF


INTERMEDIACIÓ EN DERIVATS A TRAVÉS DE MEFF (*)
CONCEPTE DE COMISSIÓ TRAMS COMISSIÓ APLICADA PER CONTRACTE CANAL UTILITZAT COMENTARIS
Compra, venda o liquidació al venciment de futurs IBEX 35 D'1 a 4 (futurs s/ índexs) 9,50€/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep MEFF
De 5 a 10 (futurs s/ índexs) 8,00€/Contracte
D'11 a 20 (futurs s/ índexs) 6,50€/Contracte
De 21 a 30 (futurs s/ índexs) 4,75€/Contracte
Més de 30 (futurs s/ índexs) 3€/Contracte
Compra, venda o liquidació al venciment d'opcions, exercici anticipat d'opcions(**) IBEX 35 (Opcions sobre MINI IBEX 35) D'1 a 4 (opcions s/ índexs) 2€/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep MEFF
De 5 a 10 (opcions s/ índexs) 1,25€/Contracte
D'11 a 20 (opcions s/ índexs) 1,15€/Contracte
De 21 a 40 (opcions s/ índexs) 0,95€/Contracte
De 41 a 100 (opcions s/ índexs) 0,80€/Contracte
Més de 100 (opcions s/índexs) 0,65€/Contracte
Compra, venda o liquidació al venciment de futurs sobre MINI IBEX35 D'1 a 4 2€/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep MEFF
De 5 a 10 1,25€/Contracte
D'11 a 20 1,15€/Contracte
Més de 20 0,95€/Contracte
Compra, venda o liquidació al venciment/exercici anticipat de futurs i opcions(**) sobre accions Futurs sobre accions 1,75€/Contracte 6€ (Mín) Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep MEFF
Opcions sobre accions 2€/Contracte 6€ (Mín)
Compra, venda o liquidació al venciment/exercici anticipat de futurs i opcions(**) sobre accions plus Futurs sobre accions plus 1,75€/Contracte 6€ (Mín) Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep MEFF
Opcions sobre accions plus 2€/Contracte 6€ (Mín)
Futurs sobre bons i futurs sobre tipus d'interès D'1 a 5 12€/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep MEFF
De 6 a 10 10€/Contracte
9€/Contracte  
Més de 20 7,50€/Contracte
Traspàs d'Operacions i Posicions de Futurs i Opcions sobre renda variable   3€/Contracte    

Les garanties exigides per GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. al CLIENT seran d'un 10% addicional a l'exigida pel Mercat.

(*) Aquestes comissions estan subjectes a variacions segons l'operativitat.

(**) Si les opcions no tenen valor al dia del venciment, no es percebrà cap comissió per la seva liquidació.

Derivats internacionals

INTERMEDIACIÓ EN DERIVATS INTERNACIONALS (*):

- Compra o venda de futurs financers i opcions (**) sobre Renda Fixa, Renda Variable, Commodities i altres actius subjacents

- Liquidació al venciment de qualsevol tipus de productes derivats

- Exercici anticipat d'opcions sobre renda variable

DIVISA MERCATS PRODUCTES COMISSIÓ APLICADA CANAL UTILITZAT COMENTARIS
EUR

EUREX

MONEP

Altres Mercats Europeus

Opcions i Futurs sobre accions 8€/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep el broker que actua com a intermediari de l'operació.
Opcions i Futurs sobre accions
USD

CME(***)

COMEX

NYMEX

CBOE

CBOT

Altres Mercats Americans

Opcions i Futurs sobre accions 15USD/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep el broker que actua com a intermediari de l'operació.
Opcions i Futurs sobre índexs
Opcions i Futurs sobre commodities
GBP LIFFE (***) Opcions i Futurs sobre accions 10GBP/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep el broker que actua com a intermediari de l'operació.
Opcions i Futurs sobre índexs
HKK HKFE Opcions i Futurs sobre índexs 260HKD/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep el broker que actua com a intermediari de l'operació.
YEN

TSE

OSE

Opcions i Futurs sobre índexs 3.000JPY/Contracte Telèfon, presencial, internet Aquestes comissions es veuran incrementades per les que percep el broker que actua com a intermediari de l'operació.

Les garanties exigides per GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. al CLIENT seran d'un 10% addicional a l'exigida pel Mercat.

(*) Aquestes comissions estan subjectes a variacions segons l'operativitat.

(**) Si les opcions no tenen valor al dia del venciment, no es percebrà cap comissió per la seva liquidació

(***) El mínim establert en euros es convertirà a la divisa de l'operació en funció de la paritat d'aquesta contra l'euro.

Renda fixa nacional i internacional

OPERACIONS D'INTERMEDIACIÓ EN MERCATS DE VALORS DE RENDA FIXA TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL POR CONTRACTE MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
- Compra o venda de valors de Renda Fixa a mercats espanyols (Veure nota) 0,15     12€  
- Compra o venda de valors de Renda Fixa a mercats estrangers. 0,30     18€  
- Operacions de compravenda d’actius amb pacte de recompra (REPO). Lletres del Tresor Espanyoles. 0,15     12€  
- Operacions de compravenda. Resta Deute Públic Espanyol. 0,15     12€  

Gestió de carteres

Gestió de Carteres - Inversió Directa

GESTIÓ DISCRECIONAL I INDIVIDUALITZADA DE CARTERA
CARTERA MODEL % COMISSIÓ SOBRE EL VALOR EFECTIU DE LA CARTERA GESTIONADA (ANUAL) % COMISIÓ SOBRE LA REVALORITZACIÓ DE LA CARTERA GESTIONADA (ANUAL) MÍNIM (€)
RENDA FIXA MIXTA

Fins 120.000€ - 0,75%

De 120.000,01€ a 150.000€ - 0,70%

De 150.000,01€ a 180.000€ - 0,65%

De 180.000,01€ a 300.000€ - 0,55%

Més de 300.000€ - 0,50%

- -
RENDA VARIABLE MIXTA

Fins 120.000€ - 1,25%

De 120.000,01€ a 150.000€ - 1,15%

De 150.000,01€ a 180.000€ - 1,10%

De 180.000,01€ a 300.000€ - 1,05%

Més de 300.000€ - 1,00%

- -
DIVIDEND

Fins 120.000€ - 1,50%

De 120.000,01€ a 150.000€ - 1,35%

De 150.000,01€ a 180.000€ - 1,25%

De 180.000,01€ a 300.000€ - 1,10%

Més de 300.000€ - 1,00%

- -
RENDA VARIABLE

Fins 120.000€ - 1,50%

De 120.000,01€ a 150.000€ - 1,35%

De 150.000,01€ a 180.000€ - 1,25%

De 180.000,01€ a 300.000€ - 1,10%

Més de 300.000€ - 1,00%

- -
TREND FOLLOWER ACCIONS 1,50% - -
TÉCNICA BEKA&GVC GAESCO (ESTRATÈGIA FUND TECH) 1,50% - -
COBERTURA (DERIVATS) 1,50% - -

 

Gestió de Carteres - Fons d'Inversió

GESTIÓ DISCRECIONAL I INDIVIDUALITZADA DE CARTERA
CARTERA MODEL % COMISSIÓ SOBRE EL VALOR EFECTIU DE LA CARTERA GESTIONADA (ANUAL) % COMISIÓ SOBRE LA REVALORITZACIÓ DE LA CARTERA GESTIONADA (ANUAL) MÍNIM (€)
PATRIMONI 0,50% - -
CREIXEMENT 0,50% - -
CONSERVADORA 0,80% 9% -
PRUDENT 0,80% 9%  
EQUILIBRADA 1,00% 9%  
RENDIMENT 1,00% 9%  
AGRESIVA 1,00% 9%  

 

 • Aplicació de les tarifes

Sobre el valor efectiu: Aquestes tarifes són anuals meritant-se per semestres naturals, i s'apliquen i es liquidaran durant la primera desena del semestre posterior. La base de càlcul serà el valor efectiu de la cartera gestionada al final del període de meritació.

Sobre la revalorització: La comissió s'aplicarà un cop l'any sobre la revalorització de la cartera. La revaloració serà el resultat de comparar el valor efectiu de la cartera a l'1 de gener - o data d'inici si és posterior - amb el 31 de desembre de cada any, restant les aportacions i sumant les detraccions efectuades en el període.

Ambdues tarifes es podran aplicar conjuntament o només una d'elles, segons el pactat amb el client en el contracte. Per a períodes inferiors a l'any, es meritarà la proporció que resulti de la tarifa general corresponent al nombre de dies transcorreguts del període de meritació. Els imports que hagin estat invertits en institucions d'inversió col·lectiva gestionades pel Grup GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. no computaran en el càlcul de la tarifa de gestió. No obstant això, es computarà igualment la liquiditat que hi hagi en cada moment, encara que la mateixa liquiditat es trobi invertida en actius monetaris o Fons d'Inversió en actius monetaris a efectes d'obtenir la màxima rendibilitat d'aquesta.

 • Comissions i despeses repercutibles

El Servei de Gestió de Carteres no inclou els serveis d'intermediació i els de custòdia i administració, ni qualsevol altre diferent que es pugui prestar al client, de manera que aquests serveis es cobraran separadament.

 • Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es carregaran els impostos pertinents.

Administració i custòdia

MANTENIMENT, CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS REPRESENTATS MITJANÇANT ANOTACIONS EN COMPTE TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
De valors de Renda Variable negociables en mercats espanyols 0,10  

Mínim 3€ per valor/any

Si la cotització mitjana dels últims sis mesos és inferior al nominal de l'acció, el mínim serà de 30 € per valor y any.

 
De valors de Renda Variable negociables en mercats estrangers 0,20  

Mínim 3€ per valor/any

 
De valors de Renda Fixa negociables en mercats espanyols i estrangers   0,15

Mínim 3€ per valor/any

 
Custòdia i Administració de Valors no negociables      

30€ per valor/any

Quan els valors no cotitzen en mercats organitzats o estan suspesos de cotització

TRASPASSOS DE VALORS A UNA ALTRA ENTITAT TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
De valors negociables en mercats espanyols i estrangers 0,40   30,05€ per valor  
De valors no negociables en mercats espanyols i estrangers    0,40 30,05€ per valor  
CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE TÍTOLS FÍSICS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Custòdia de valors negociables de Renda Variable 0,10  

Mínim 3€ per valor/any

 
Custòdia de valors negociables de Renda Fixa   0,15

Mínim 3€ per valor/any

 
Custòdia de valors no negociables 0,20  

Mínim 3€ per valor/any

 
COBRAMENT DE DIVIDENDS, CUPONS I ALTRES RENDIMENTS ECONÒMICS PERIÒDICS DE VALORS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
De valors de Renda Variable i Renda Fixa negociables 0,20  

Mínim 1 euro per valor.

La tarifa no podrà ser superior a l'import percebut

 
De valors no negociables 0,20  

Mínim 1 euro per valor.

La tarifa no podrà ser superior a l'import percebut

 
COBRAMENT DE PRIMES D’ASSISTÈNCIA A JUNTES GENERALS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA

Cobrament de primes d’assistència a juntes generals (veure nota)

0,25   1 euro  

APORTACIONS DE FONS PER PAGAMENT DE DIVIDENS PASSIUS, DESEMBORSAMENTS PENDENTS, PRIMES D’EMISSIÓ, ETC.

TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Aportacions de fons per pagament de dividends passius, desemborsaments pendents, primes d’emissió, etc. 0,25   1 euro  
AUGMENTS I REDUCCIONS DE NOMINAL QUE NO REQUEREIXIN PAGAMENT O REEMBORSAMENT TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
De valors negociables en mercats espanyols.   0,25 1 euro  
De valors negociables en mercats estrangers. 0,25   3 euro  
De valors no negociables.   0,25 3 euro  
COBRAMENT DE FONS PER AMORTITZACIONS TOTALS O PARCIALS DE VALORS, REDUCCIONS O DEVOLUCIONS DE CAPITAL I ALTRES REEMBOSSAMENTS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
De valors negociables de Renda Variable 0,20  

Mínim 1,20€ per valor/any

Màxim 180€ per valor/any

 
De valors negociables de Renda Fixa   0,150

Mínim 3€ per valor/any

Màxim 360€ per valor/any

 
De valors no negociables 0,20  

Mínim 1,20€ per valor/any

Màxim 180€ por valor/any

 
OPERACIONS DE CUSTÒDIA I REGISTRE D’ACCIONS O PARTICIPACIONS D’INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA (IICs) TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Custòdia d’accions i/o participacions d’IICs espanyoles representades mitjançant anotacions en compte (ETF y SICAV). 0,10   3 euro  
Custòdia d’accions i/o participacions d’IICs estrangeres. 0,20   3 euro  
CONSTITUCIÓ DE DRETS REALS LIMITATS O ALTRES GRAVÀMENS SOBRE VALORS CUSTODIATS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Constitució de drets reals limitats o altres gravàmens sobre valors custodiats       9€
OPERACIONS DIVERSES RELACIONADES AMB LA CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Tràmits d'expedients a efectes de devolució d'impostos per retencions davant Hisenda Pública Espanyola o altres organismes estrangers       100€ per valor/operació
Estampillament i en general qualsevol tipus d'operació que impliqui manipulació de títols físics, amb excepció del trasllat físic d'aquests.       50 euros
CONSTITUCIÓ I CANCELACIÓ DE DIPÒSTIS MITJANÇANT LLIURAMENT, TRASPÀS O RETIRADA, TOTAL O PARCIAL, DE TÍTOLS FÍSICS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
D’accions i renda fixa       90 euros
CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE WARRANTS I ACTIUS SENSE NOMINAL DEFINIT TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Custòdia i administració de warrants i actius sense nominal definit (veure nota) 0,20   3,00  
CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE DEUTE PÚBLIC ESPANYOL TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Abonament d’interessos 0,25   1,00  
Amortitzacions parcials o totals   0,25 1,00  
Traspàs a una altra entitat gestora 0,10   30,05 euros  
Immobilitzacions       30,00
Alçament d’Immobilitzacions       30,00
Operacions de canvi de titularitat com a conseqüència de testamentaries, donacions, separacions conjugals, escissions o fusions entre persones jurídiques, etc.       100,00

Nota 1: Abast de les tarifes

Les tarifes d’aquest apartat seran d’aplicació a cada classe de valor (conjunt de valors d’un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets). Inclouen l’obertura i manteniment del compte de valors i portar el registre comptable de valors representats en compte i/o el dipòsit dels valors representats en títols físics que el client hagi confiat a l’entitat.

Nota 2: Aplicació de les tarifes

1.- Les tarifes estan expressades com a percentatge sobre la base anual, es meritaran i liquidaran per semestres naturals.

2.- Per als valors que romanguin dipositats un període inferior al període complet, la comissió aplicable serà la proporció que resulti de la tarifa general atenent al nombre de dies que han estat dipositats. Les tarifes d'aquest apartat s'aplicaran a cada classe de valor (conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets). Inclouen l'obertura i manteniment del compte de valors i portar el registre comptable dels valors representats en compte i / o el dipòsit dels valors representats en títols físics que el client hagi confiat a l'entitat. L'import mínim s'aplicarà en proporció igualment al nombre de dies en què els valors hagin estat dipositats.

3.- La base per al càlcul de la comissió serà la mitjana dels saldos efectius diaris dels valors de renda variable dipositats en el període de meritació. Per als valors de renda fixa es prendrà com a base de càlcul el seu valor nominal.

4.- El règim de tarifes dels valors negociables als mercats estrangers s'aplicarà igualment als valors nacionals quan aquests siguin dipositats sota la custòdia d'un dipositari a l'estranger per petició del client o per requisit de les operacions que realitzi.

5.- En el cas de valors emesos en divises diferents a l'euro, i a efecte de calcular la base sobre la qual es cobrarà la comissió d'administració:

- El canvi de la divisa serà el de l'últim dia hàbil del mes que s'efectuï el càlcul de la custòdia.

- La cotització del valor efectiu (mercats internacionals), serà l'última disponible, sempre que no excedeixi de 2 mesos

Nota 3: Despeses repercutibles

Es repercuteixen al client les despeses de transport i assegurança quan les operacions impliquin el trasllat físic dels valors.

Nota 4: Aplicació d'impostos

A les Tarifes corresponents a aquest apartat se’ls hi carregaran els impostos corresponents.

Altres operacions

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS ESPANYOLS

TARIFA

Canal telefònic o presencial

TARIFA

Canal internet

% SOBRE EFECTIU MÍNIM PER OPERACIÓ % SOBRE EFECTIU MÍNIM PER OPERACIÓ
- Compra o venda de drets de subscripció. (Veure nota)

 0,25

 1€  0,15  1€
- Compra en ofertes públiques de venda. (Veure nota)  0,15  1€  0,15  1€
- Venda en ofertes públiques d'adquisició. (Veure nota)  0,15  1€  0,15  1€
- Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat en valors de renda variable. (Veure nota)  0,15  6€  0,15  6€
- Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat en valors de renda fixa. (Veure nota)  1  30€  1  30€
- Compra o venda de warrants  0,25 9€ 0,15 6€
- Exercici anticipat de warrants  0,25 9€    
- Compra o venda de Certificats o Notes  0,25 9€    
ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS

TARIFA

Canal telefònic o presencial

TARIFA

Canal internet

% SOBRE EFECTIU MÍNIM PER OPERACIÓ % SOBRE EFECTIU MÍNIM PER OPERACIÓ
- Compra o venda de drets de subscripció en Euronext (Veure nota) 0,25 6€ 0,125 6€
- Compra o venda de drets de subscripció en Altres Mercats (Veure nota) 0,35 6€ 0,35 6€
- Compra en ofertes públiques de venda. (Veure nota) 0,15 1€ 0,15 1€
- Venda en ofertes públiques d'adquisició. (Veure nota) 0,15 1€ 0,15 1€
- Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat en valors de Renda Variable. (Veure nota) 0,15 6€ 0,15 6€

- Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat en valors de Renda Fixa. (Veure nota)

1 30€ 1 30€
- Compra o venda de warrants 0,25 12€ 0,20 12€
- Exercici anticipat de warrants 0,25 12€    
- Compra o venda de Certificats o Notes 0,25 12€    
SUBSCRIPCIÓ DE VALORS EN MERCATS PRIMARIS ESPANYOLS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL PER CONTRACTE MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
- Subscripció de valors de Renda Variable 0,10     6€  
- Suscripció de valors de Renda Fixa (Veure nota) 0,20     6€  
- Canvis i conversions de valors 0,20     1,20€ mínim -180€ màxim  
- Subscripció d’altres valors 0,25     6 euros  
SUBSCRIPCIÓ DE VALORS EN MERCATS PRIMARIS ESTRANGERS TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL PER CONTRACTE MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
- Subscripció de valors de Renda Variable 0,10     6€  
- Subscripció de valors de Renda Fixa 0,20     6€  
- Canvis i conversions de valors 0,20     1,20€ mínim -180€ màxim  
- Subscripció d’altres valors 0,25     12 euros  
ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS I A LES ORDRES TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL PER CONTRACTE MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
- Compra o venda de valors no admesos a negociació en mercats secundaris regulats 0,30     30€  
- Ordres de participació en subhastes competitives no adjudicades (Veure nota)         12€
- Anul·lació d'ordres de compra o venda de qualsevol tipus de valors o modificació de les condicions de les ordres segons instruccions del clients, abans que aquestes s'hagin executat (Veure nota)         1,80€
- Transmissió de valors derivats de resolucions judicials, donacions, canvis de titularitat per testamentària i altres operacions de transmissió per títols diferent del de compravenda 0,25    

Mínim 12 €/valor

Màxim 1.000€

 
OPERACIONS AMB ACCIONS O PARTICIPACIONS D'INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL PER CONTRACTE MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
- Recepció i transmissió d'ordres de subscripció o reemborsament d'accions o participacions d'IIC no cotitzades domiciliades a Espanya no comercialitzades per l'entitat (Veure nota) 2,5     9€  
- Recepció i transmissió d'ordres de subscripció o reemborsament d'accions o participacions d'IIC no cotitzades domiciliades a l'estranger no comercialitzades per l'entitat (Veure nota) 2,5     9€  
- Recepció i transmissió d'ordres de subscripció i / o traspassos d'accions o participacions d'IIC nacionals o internacionals subdistribuides per l'entitat, no vinculades al Grup GVC Gaesco 0,15        

 

NOTES GENERALS ALTRES OPERACIONS D'INTERMEDIACIÓ

 • Aclariments:

Es considera una operació cadascuna de les realitzades (execució) per cada classe de valor, amb independència que el seu origen es correspongui amb una única ordre del client. S'entén classe de valor el conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets. La tarifa es meritarà quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa.

La tarifa fixa s'aplicarà com a alternativa si així s'ha acordat expressament amb el client.

 • Operacions en moneda estrangera:

Les tarifes d'aquest apartat són independents de les que s'hagin d'aplicar pels canvis de divisa diferent de l'euro que correspongui.

 • Despeses Repercutibles:

S'aplicaran, si escau, les despeses repercutibles que figuren a l'apartat "comissions i despeses repercutibles" d'aquest fullet.

 • Aplicació d'impostos:

Sobre les tarifes es carregaran els impostos corresponents.

 

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Compra o venda de Drets de Subscripció.

 • Límit de la comissió aplicable en compres o vendes de Drets de Subscripció:

La comissió aplicable a aquestes operacions no podrà superar en cap cas l'import efectiu de l'operació quan la venda de drets es produeixi sense ordre expressa del client, atenent l'ús del mercat que justifica aquesta actuació en interès del client.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. - Compra o venda de Drets de Subscripció.

 • Límit de la comissió aplicable en compres o vendes de Drets de Subscripció:

La comissió aplicable a aquestes operacions no podrà superar en cap cas l'import efectiu de l'operació quan la venda de drets es produeixi sense ordre expressa del client, atenent l'ús del mercat que justifica aquesta actuació en interès del client.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Compra en Ofertes Públiques de Venda.

 • Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Subscripcions:

No seran aplicables aquestes tarifes en el cas que així s’indiqui al fullet informatiu de l'Emissió, Oferta Pública o Institució corresponent, i l'entitat es trobi vinculada contractualment a la seva no repercussió conforme a aquest fullet.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. - Compra en Ofertes Públiques de Venda.

 • Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Subscripcions:

No seran aplicables aquestes tarifes en el cas que així s’indiqui al fullet informatiu de l'Emissió, Oferta Pública o Institució corresponent, i l'entitat es trobi vinculada contractualment a la seva no repercussió conforme a aquest fullet.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Venda en Ofertes Públiques d'Adquisició.

 • Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Subscripcions:

No seran aplicables aquestes tarifes en el cas que així s’indiqui al fullet informatiu de l'Emissió, Oferta Pública o Institució corresponent, i l'entitat es trobi vinculada contractualment a la seva no repercussió conforme a aquest fullet.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. – Venda en Ofertes Públiques d'Adquisició.

 • Aplicació de tarifes en Ofertes Públiques i Subscripcions:

No seran aplicables aquestes tarifes en el cas que així s’indiqui al fullet informatiu de l'Emissió, Oferta Pública o Institució corresponent, i l'entitat es trobi vinculada contractualment a la seva no repercussió conforme a aquest fullet.

OPERACIONS AMB ACCIONS O PARTICIPACIONS D'INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA (IIC). - Recepció i transmissió d'ordres de subscripció o reemborsament d'accions o participacions d'IIC no cotitzades domiciliades a Espanya no comercialitzades per l'entitat.   

 • Aplicació de les tarifes per tramitació d'ordres de subscripció i reemborsament d'accions o participacions d'IICs no cotitzades:

En el cas que l'entitat tingui la condició de distribuïdor o subdistribuïdor de la IIC s'aplicaran exclusivament les comissions recollides en el fullet d'aquesta IIC.

OPERACIONS AMB ACCIONS O PARTICIPACIONS D'INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA (IIC). - Recepció i transmissió d'ordres de subscripció o reemborsament d'accions o participacions d'IIC no cotitzades domiciliades a l'estranger no comercialitzades per l'entitat.   

 • Aplicació de les tarifes per tramitació d'ordres de subscripció i reemborsament d'accions o participacions d'IICs no cotitzades:

En el cas que l'entitat tingui la condició de distribuïdor o subdistribuïdor de la IIC s'aplicaran exclusivament les comissions recollides en el fullet d'aquesta IIC.

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESPANYOLS. - Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat.   

 • Aplicació de tarifes en liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat:

En el cas que l'entitat actuï únicament com a liquidadora, les tarifes es meritaran quan es realitzi la liquidació

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE VALORS ESTRANGERS. - Liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat.   

 • Aplicació de tarifes en liquidació de compres o vendes de valors o drets sobre ordres no cursades a l'entitat:

En el cas que l'entitat actuï únicament com a liquidadora, les tarifes es meritaran quan es realitzi la liquidació

ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS I A LES ORDRES. - Ordres de participació en subhastes competitives no adjudicades.   

 • Aplicació de tarifes en ordres de participació en subhastes competitives no adjudicades:

La tarifa s'aplicarà en el moment en el qual es comuniqui la no adjudicació de subhasta.

ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS I A LES ORDRES. - Anul·lació de ordres de compra o venda de qualsevol tipus de valors o modificació de les condicions de les ordres segons instruccions del client, abans que aquestes s'hagin executat.   

 • Aplicació de tarifes en anul·lació d'ordres, abans que aquestes s'hagin executat:

La tarifa s'aplicarà en el moment en el qual es rebi l'ordre d'anul·lació o modificació.

Altres conceptes

ALTRES CONCEPTES (Nota 5) TARIFA
% SOBRE EFECTIU % SOBRE NOMINAL MÍNIM PER OPERACIÓ FIXA
Emissió de certificats de legitimació, auditoria i altres       50€
Emissió de documents, extractes i liquidacions (duplicats)       30€
Enviament d'informació trimestral (Nota 1)       3€ per cada enviament
Comissió de custòdia d'efectiu (Nota 2)       18€
Comissió de registre i manteniment de saldo d'efectiu diferent a Euro       18€ en el moment d'obertura del compte d'efectiu diferent a Euro
Compra o venda de divises en les operacions que requereixin canvi de moneda 0,05   Mínim 6€  

Transferències comptes bancaris o d'efectiu de clients

(en el cas de cancel·lacions de compte, l'import de la tarifa no podrà generar descoberts)

0,10   Mínim 12€  

Transferències a través del Banc d'Espanya (OMF)

(en el cas de cancel·lacions de compte, l'import de la tarifa no podrà generar descoberts)

0,10   Mínim 12€  
Traspàs d'efectiu entre comptes del client dins de l'entitat       6€ per cada traspàs inferior a 200,00 euros
Interessos de demora       2,5 vegades l'interès legal del diner en cada moment
Comissió de reclamació per posicions deutores       30€ per reclamació
Comissió de descobert (Nota 3) 3   Mínim 15€  
Elaboració d'informes d'inversió (Nota 4)       50€
Exclusió de valors       30€

Nota 1 – Enviament informació trimestral

Aquest concepte es refereix a la repercussió de les despeses de correu i comunicació (no elaboració), segons el sistema utilitzat per a això.

Nota 2 – Comissió de custòdia d'efectiu

Aquesta comissió s'aplicarà semestralment en els comptes d'efectiu de clients que no hagin realitzat operacions durant l'últim any i que mantinguin saldo d'efectiu.

Nota 3 – Comissió de descobert

La comissió de descobert s'aplicarà sobre el saldo en descobert que el compte hagi tingut durant el període de liquidació (mensual).

Nota 4 – Elaboració d'informes d'inversió

Aquesta comissió s'aplicarà mensualment en el cas que el client s'adhereixi al Butlletí de Subscripció d'Informes d'Inversió.

Nota 5: Aplicació d'impostos

A les Tarifes corresponents a aquest apartat se’ls hi carregaran els impostos corresponents.

Modalitats - Operativa online

GVC Gaesco t'ofereix diferents modalitats per a la teva operativa en línia. Podràs seleccionar la que millor encaixi amb el teu perfil quan obris el teu compte.

TIPUS DE SERVEI ACCES AMB DELAY MERCATS AMB NIVELL 1 DE PROFUNDITAT ACCES AMB TEMPS REAL MERCATS AMB NIVELL 1 DE PROFUNDITAT ACCES AMB TEMPS REAL MERCATS AMB NIVELL 5 DE PROFUNDITAT
WEB GVC Gaesco SURF 2.0 Servei Gratuït

RV NACIONAL

MADRID STOCK EXCHANGE NACIONALES ÍNDICES

RV INTERNACIONAL

EURONEXT
EURONEXT INDICES
NASDAQ
LONDON STOCK EXCHANGE
BOLSA ITALIANA
MIB30 AMEX
SP INDICES

DERIVATS

MEFF RV MINI NYMEX
EURONEXT DERIVATIES
CBOT-MINI
CME-MINI CME-ETH
   
WEB GVC Gaesco PLUS 2.0

RV NACIONAL


MADRID STOCK EXCHANGE
NACIONALES ÍNDICES

RV INTERNACIONAL

EURONEXT
EURONEXT INDICES
NASDAQ
LONDON STOCK EXCHANGE
BOLSA ITALIANA
MIB30 AMEX
SP INDICES

DERIVATS

MEFF RV
MINI NYMEX
EURONEXT DERIVATIES
CBOT-MINI
CME-MINI
CME-ETH
DJ INDICES

RV NACIONAL

MADRID STOCK EXCHANGE 7,00 EUR
NACIONALES ÍNDICES 2,00 EUR

RV INTERNACIONAL

EURONEXT 9,00 EUR
EURONEXT INDICES 2,00 EUR
SP INDICES 3,00 EUR

DERIVATS

MEFF RV 5,00 EUR
EUREX: 16,00 EUR
EURONEXT DERIVATIES 25,00 EUR
CBOT-MINI 85,00 EUR
CME-MINI 85,00 EUR
CME-ETH 85,00 EUR
MINI NYMEX 85,00 EUR
DJ INDICES 2,00 EUR

RV NACIONAL

MADRID STOCK EXCHANGE 21,00 EUR

RV INTERNACIONAL

EURONEXT 15,00 EUR

DERIVATS

MEFF RV: 7,00 EUR
EUREX: 21,00 EUR

NOTA: Aquestes tarifes són mensuals i estan subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit vigent.

 

VISUAL CHART PLATAFORMA SERVEI     TARIFA
Visual Chart Direct Access Visual Chart Conexió al broker    

15€ + IVA.

Si el client realitza 10 o més de 10 operacions al mes, se li abona la quota íntegra

Visual Chart Professional Visual Chart Conexió de dades     35€ + IVA + mercats contractats