Operar en ...

Accions

Accions Nacionals i Internacionals

Opera en els mercats de Renda Variable d'arreu del món amb les millors condicions a través dels diferents canals que posem a la teva disposició: Plataforma Markets, aplicacions mòbils, Visual Chart, Visual Trader, FIS Global o mitjançant la nostra Taula d'Operacions.

GVC Gaesco és membre de les borses de Barcelona, Madrid, València, París, Amsterdam, Brussel·les, Lisboa i Frankfurt. Això ens permet oferir unes condicions molt avantatjoses per a la teva operativa. A més, et donem accés a la resta de mercats a través d'acords amb brokers internacionals. Consulta als nostres professionals els avantatges d'operar en els mercats financers.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

ETFs UCITS

Els ETFs (Exchange Trade Funds) són fons cotitzats en Borsa que combinen les millors característiques dels fons d'inversió convencionals i les accions. En termes generals, els ETFs constitueixen una cartera de títols (accions, bons, matèries primeres, etc), l'objectiu dels quals es centra en replicar la rendibilitat d'un determinat índex de mercat.

Es negocien en un mercat de valors, com les accions. Per tant, una de les principals avantatges que ofereixen és el fet de poder operar en ells al llarg de la sessió borsària, sense haver d'esperar al tancament del mercat per conèixer el valor liquidatiu del fons replicat.

Existeixen diferents tipus de ETFs: aquells que repliquen el comportament d'un fons d'inversió, un sector, una classe d'actiu, etc.

Per tant, i de forma resumida, els seus principals atributs són:

 • La accesibilitat: es compren i venen de la mateixa manera que les accions.
 • La agilitat: es pot invertir-hi en qualsevol moment dins de la sessió borsària.
 • La transparència: Pel fet de replicar a un fons podrem conèixer exactament la seva política d'inversió, la seva solidesa i consistència, així com el detall de la seva cartera. Es tracta de productes molt utilitzats avui en dia pels inversors institucionals.
 • La liquiditat: cotitzen en mercats organitzats i compten amb la liquiditat que aporten els emissors oferint sempre contrapartida per als preus de compra i venda. A la imatge de l'exemple podem veure la profunditat de mercat d'un ETF per a un determinat emissor i, per tant, la liquiditat disponible en un determinat moment de la sessió:

 

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

MAB

El MAB és un mercat dedicat a empreses de reduïda capitalització que busquen expandir-se. Compta amb una regulació a mida, dissenyada específicament per a elles, i uns costos i processos adaptats a les seves característiques.

La capacitat de dissenyar les solucions a mida és el que caracteritza a aquest mercat alternatiu. Es tracta d'adaptar el sistema, en el possible, a unes empreses peculiars per la seva grandària i fase de desenvolupament, que presenten àmplies necessitats de finançament i necessiten posar en valor el seu negoci i millorar la seva competitivitat amb totes les eines que un mercat de valors posa a la seva disposició.

El MAB ofereix una alternativa de finançament per créixer i expandir-se.

Aquesta flexibilitat implica adaptar tots els procediments existents perquè aquestes empreses puguin cotitzar en un mercat però sense renunciar a un adequat nivell de transparència. Per a això, s'ha introduït una figura nova: l'Asesor Registrat, el qual té com a missió ajudar les empreses a complir els requisits d'informació.

Addicionalment, les companyies comptaran amb un "Proveïdor de liquiditat", és a dir, un intermediari que els ajudi a buscar la contrapartida necessària perquè la formació del preu de les seves accions sigui el més eficient possible, alhora que facilita la seva liquiditat. Tanmateix, cal ressaltar que les empreses que cotitzin al MAB, per la seva grandària, tindran unes característiques quant a liquiditat i risc diferents a les cotitzades al mercat borsari.

El MAB es caracteritza per ser un sistema de Negociació operat per les borses (SMN-Sistema Multilateral de Negociació):

 • Promogut per BME i supervisat per la CNMV.
 • Per a valors de la Unió Europea i també Llatinoamèrica.
 • Per a inversors institucionals i particulars.
 • Que proporciona finançament, visibilitat, liquiditat i valoració.
 • Amb un règim d'informació i contractació adaptat a les singularitats d'aquest tipus d'empreses.
 • Per ser una plataforma d'aprenentatge o llançament cap a la Borsa per a les empreses que assoleixin la dimensió adequada.

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

Futurs i Opcions

Futurs

Els futurs i les opcions són derivats financers. Per tant, la seva cotització varia segons ho faci la de l'actiu subjacent -actiu al qual està referenciat-. En el cas del futur sobre l'IBEX35, el preu del futur canviarà en la mateixa proporció que ho faci l'índex IBEX35, que recull les 35 empreses amb major capitalització borsària del Mercat Continu Espanyol.

L'operativa en futurs requereix d'una inversió proporcionalment més petita al valor del contracte negociat, sent les garanties l'import que es retindrà del compte en obrir una posició. A aquesta relació entre el valor del contracte i la inversió se l'anomena palanquejament, i implica que per obrir una posició sobre el futur de l'IBEX, amb un valor igual al nombre de punts als quals cotitza el futur, al valor del punt (multiplicador) se li aplicarà un % que donarà com a resultat les garanties necessàries per invertir en el producte.

L'operativa en futurs se sol utilitzar amb dues finalitats molt diferents:

 • L'especulativa. L'inversor intenta aprofitar les diferències de preu per obtenir plusvàlues.
 • La cobertura. L'inversor que té una cartera d'accions estretament relacionada amb l'evolució de l'IBEX35, per exemple, pot decidir obrir una posició curta [1] en el futur per cobrir possibles baixades en la valoració de la seva cartera, minusvalideses que serien compensades per les plusvàlues obtingudes a través de l'operació de venda del futur sobre el mateix índex. És important tenir en compte l'import a cobrir perquè la posició oberta en el futur repliqui aquest import.

Exemple. Futur sobre IBEX35: Aquestes són les principals especificacions del contracte:

 • Nom: Futur sobre IBEX35.
 • Mercat en el qual cotitza: MEFF (Mercat oficial de futurs i opcions financers d'Espanya).
 • Subjacent: Índex IBEX35.
 • Multiplicador: Cada punt de l'IBEX35 té un valor de 10€.
 • Nominal del contracte: S'obté multiplicant la cotització del futur de l'IBEX35 pel seu multiplicador. En aquest cas, 10 €. Per tant, si el futur de l'IBEX35 cotitza a 10.000 punts, el valor nominal del contracte serà igual a 10.000 punts x 10€ = 100.000€.
 • Venciments: Març-Juny-Setembre-Desembre.
 • Data de venciment: El tercer divendres del mes de venciment.
 • Últim dia de negociació: La data de venciment.
 • Preu de liquidació diària: La mitjana ponderada per volum de transaccions executades en el llibre d'ordres entre les 17:29h i 17:30h amb un decimal. (La liquidació diària implica que es carregarà o s'abonarà diàriament al compte del client les plusvàlues o minusvàlues obtingudes a la sessió borsària).
 • Horari de subhasta: De les 08:30h fins a les 09:00h. Durant la subhasta és possible la introducció, modificació i cancel·lació d'ordres, però aquestes no s'executaran fins a l'obertura del mercat.
 • Horari de mercat: De les 09:00h fins a les 20:00h.

Recorda que les operacions palanquejades comporten un risc de pèrdua significatiu, podent ser superior a la quantia dels fons requerits en concepte de garanties.

El palanquejament pot ampliar els teus guanys però també les teves pèrdues.

Per la seva sofisticació i elevat risc, aquest producte només és indicat per a inversors experimentats, ja que exigeix ​​el coneixement dels mercats i capacitat financera per afrontar les eventuals pèrdues.

 

[1] La posició curta és la posició que té un inversor que ha venut un actiu, o que ha assumit un compromís de venda.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

Opcions

Les opcions financeres són instruments derivats a través dels quals el comprador de les mateixes obté el dret però no l'obligació de comprar o vendre valors subjacents que poden ser accions, bons, índexs borsàris, matèries primeres, divises, etc. a un preu determinat, conegut com a preu d'exercici o strike, fins a una data determinada pel venciment de les mateixes.

Existeixen dues tipologies d'opcions:

 • Opcions de compra, anomenades Call.
 • Opcions de venda, conegudes com a Put.

I dos models d'execució:

 • Opcions europees: aquelles que només poden ser exercides a la data de venciment de l'opció.
 • Opcions americanes: aquelles que poden ser exercides en qualsevol moment entre el dia de la compra i la data de venciment de la mateixa. Aquestes últimes són les més utilitzades per la flexibilitat d'execució que ofereixen a l'inversor.

Com en els futurs, les opcions també tenen un actiu subjacent al qual estan referenciades i el seu preu variarà, entre altres factors, depenent dels canvis en el preu de l'actiu subjacent. Altres aspectes importants que afecten al preu de les opcions són el temps restant fins al venciment, la volatilitat de l'actiu subjacent, el preu d'exercici i el tipus d'interès lliure de risc.

Recorda que les operacions palanquejades comporten un risc de pèrdua significatiu, podent ser superior a la quantia dels fons requerits en concepte de garanties.

El palanquejament pot ampliar els teus guanys però també les teves pèrdues.

Per la seva sofisticació i elevat risc, aquest producte només és indicat per a inversors experimentats, ja que exigeix ​​el coneixement dels mercats i capacitat financera per afrontar les eventuals pèrdues.

Exemple. Contracte d'opcions sobre l'IBEX35. Aquestes són les principals especificacions del contracte:

 • Nom: Opcions de l'IBEX35.
 • Mercat en el qual cotitza: MEFF (Mercat oficial de futurs i opcions financers d'Espanya).
 • Subjacent: Futur Mini sobre IBEX35 del mateix venciment.
 • Estil de l'opció: Europea (només es pot exercir a venciment).
 • Multiplicador: Cada punt de l'IBEX35 té un valor de 10€.
 • Nominal del contracte: S'obté multiplicant la cotització del subjacent. En el cas del Futur Mini IBEX-35, pel seu multiplicador, essent 1€.
 • Tipus d'opció: de compra (Call) i de venda (Put).
 • Venciments: Estaran oberts a negociació, compensació i liquidació:
  • Els deu venciments més propers del cicle trimestral Març-Juny-Setembre-Desembre.
  • Els dos venciments mensuals més propers que no coincideixin amb el primer venciment del cicle trimestral.
  • Els venciments del cicle semestral Juny-Desembre no inclosos anteriorment fins a completar venciments amb una vida màxima de cinc anys.
 • Data de venciment: El tercer divendres del mes de venciment.
 • Data d'exercici: La data de venciment.
 • Últim dia de negociació: La data de venciment.
 • Horari de subhasta: De les 08:30h fins a les 09:00h. Durant la subhasta és possible la introducció, modificació i cancel·lació d'ordres, però aquestes no s'executaran fins a l'obertura del mercat.
 • Horari de mercat: De les 09:00h fins a les 17:35h.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

Warrants

Inclosos dins la categoria de les Opcions, els Warrants tenen un funcionament molt similar a les mateixes. Existeixen dues tipologies:

 • Call Warrants: Instruments que donen dret al posseïdor de comprar un actiu determinat a data futura també definida.
 • Put Warrants: El posseïdor del Warrant adquireix l'opció de vendre un determinat instrument a un determinat preu i a una data definida.

Les principals diferències entre els Warrants i les Opcions són, d'una banda, el termini de venciment en el qual per als Warrants pot ser major a un any i, de l'altra, la liquiditat. Com que els emissors d'aquests Warrants s'encarreguen d'alimentar la forquilla de preus de la contrapartida necessària per poder executar les operacions, la liquiditat dels Warrants és molt superior a la de les Opcions.

Existeixen multitud de subjacents per als Warrants: índexs, cistelles de valors, accions espanyoles, europees o americanes, divises, etc.

GVC Gaesco t'ofereix una àmplia gamma d'emissors perquè triïs el que millor s'adapta a les seves necessitats:

 • Bankinter
 • BNP Paribas
 • Santander
 • Banesto
 • BBVA
 • La Caixa
 • Commerzbank
 • Sicieté Générale Acceptance
 • Societé Générale
 • UBS

Donat el grau de palanquejament d'aquests productes, hi ha un risc real de pèrdua econòmica, podent ser superior a la quantia dels fons requerits en concepte de garanties.

Per la seva sofisticació i elevat risc, aquest producte només és indicat per a inversors experimentats, ja que exigeix ​​el coneixement dels mercats i capacitat financera per afrontar les eventuals pèrdues.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

Renda Fixa

Renda Fixa Electrònica

GVC Gaesco, com a membre liquidador i custodi del mercat AIAF, proveeix l'accés als mercats electrònics de Renda Fixa on es negocien actius com el Deute Públic Espanyol, emissions de Comunitats Autònomes i altres entitats llistades a AIAF (Asociació d'Intermediaris d'Actius Financers) i el mercat SEND (Sistema Electrònic de Negociació de Deute).

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

Renda Fixa Institucional

GVC Gaesco ofereix, a través de totes les seves contrapartides, la possibilitat d'accedir a Emissions Corporatives, Deute Públic Internacional i tot tipus d'emissions de Deute OTC en qualsevol divisa.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

MARF

El Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) es configura com una iniciativa per canalitzar recursos financers a un gran nombre d'empreses solvents que poden trobar en aquest mercat una via per obtenir finançament mitjançant l'emissió de títols de Renda Fixa.

El MARF adopta l'estructura jurídica de Sistema Multilateral de Negociació (SMN), el que el converteix en un mercat alternatiu, no oficial, similar als que existeixen a alguns països europeus del nostre entorn i en el mateix sí de BME, com és el cas del Mercat Alternatiu Borsari (MAB).

Per això, els requisits d'accés a aquest mercat són més flexibles que els existents en els mercats oficials regulats i permeten una major agilitat en la tramitació de les emissions. D'aquesta manera, les empreses que acudeixin al MARF podran beneficiar-se d'una simplificació dels tràmits i un menor cost.

Tal com estableix el seu Reglament, aprovat per la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV), el MARF està dirigit per AIAF Mercat de Renda Fixa, S.A.U.

El MARF es dirigeix ​​de forma principal a inversors institucionals, espanyols i estrangers que desitgen diversificar les seves carteres amb valors de Renda Fixa de companyies de mitjana dimensió, habitualment no cotitzades i amb bones perspectives de negoci.

Comptarà entre els seus intervinents amb la figura dels Assessors Registrats, la funció dels quals serà la d'assessorar a les empreses que acudeixin al MARF quant als requisits normatius i altres aspectes de l'emissió en el moment de la seva preparació i que hauran d'estendre el seu assessorament a llarg de la vida de l'emissió

Donada la importància que aquest mercat té en el present i ha de tenir en el futur com a font de finançament i impuls empresarial, les autoritats reguladores i supervisores venen efectuant les modificacions normatives necessàries per al bon funcionament del mateix.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

Matèries Primeres

GVC Gaesco Valores ofereix operativa en divises a través de diferents plataformes i mercats. Així com un servei de taula d'execució telefònic de 8:00h a 22:00h exclusiu per a clients.

 

Consulta'ns, t'oferirem la millor combinació per a la teva trading.

Mercat Monetari

El Mercat Monetari es caracteritza, entre altres factors, pel curt termini en el venciment dels actius que es negocien, sent habitualment inferior a un any. No obstant això, poden donar-se venciments a un termini major. Els actius cotitzats tenen associades dues característiques: l'elevada liquiditat i el baix risc.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015:

Deute Públic

El Deute Públic és l'instrument utilitzat pels Països, Estats, Províncies i Municipis per captar finançament de particulars i institucions, ja siguin nacionals o estrangeres, els quals adquireixen aquests títols sota el compromís d'un futur pagament basat en les especificacions del bo en qüestió.

El preu dels bons és fix a venciment: 100% del valor nominal. No obstant això, es poden negociar en un mercat secundari on el seu preu vindrà determinat per l'evolució dels tipus d'interès.

GVC Gaesco et permet operar en aquesta classe d'actius de Renda Fixa a través de de la Taula d'Execució. La cotització d'aquesta classe d'actius també es realitza a través del mercat SEND.

 

Classificació del producte segons ordre ECC/2316/2015: