Gestión de Carteras

El Servei de Gestió Discrecional de Carteres de GVC Gaesco té com a missió gestionar el patrimoni financer dels nostres clients. Per a tal fi, tan sols cal obrir un compte de valors.

La gestió del patrimoni es delega a l'equip de professionals de GVC Gaesco, el qual invertirà als mercats respectant el perfil del client i actuant de forma:

 • Personalitzada. Adaptació al teu perfil de risc.
 • Consistent. Alineació amb els objectius de rendibilitat a mig i llarg termini, vetllant per la protecció i la preservació del patrimoni.
 • Diversificada. Distribució del capital entre diverses gestores, mercats i tipus d'actius.
 • Activa. Anticipació i reacció davant les diferents situacions dels mercats amb coherència.
 • Professional. Delegació de la gestió a professionals amb experiència en qualsevol entorn de mercat.
 • Confidencial. Tractament de la informació dels clients amb la màxima discreció.

A GVC Gaesco gestionem patrimonis de totes les mides, perquè tots volem protegir i rendibilitzar els nostres estalvis.

Avantatges

Amb el servei de gestió discrecional de carteres de GVC Gaesco, el client delega la gestió del seu patrimoni a l'equip de gestió per a obtenir:

 • Rendibilitat. Cerca de la combinació rendibilitat / risc que millor s'adapta al teu perfil de risc.
 • Tranquil·litat. Gestió i monitorització dels riscs del mercat per l'equip de gestió.
 • Comunicació. Gestors disponibles al teu servei.
 • Cancel·lació del servei. Opció de disposar de part o de la totalitat de l'import invertit sense cap penalització.
 • Informació. Reporting de qualitat de l'evolució del patrimoni, rendibilitats, operacions i costos.

Models

A GVC Gaesco tenim diferents models de cartera per tal d’adaptar-nos al teu perfil inversor. Informa’t del que millor encaixa amb les teves preferències.