Política de privacitat per a l'enviament de comunicacions

A GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixes amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte a la informació que ens brindes en acceptar les presents condicions.

L'usuari, en acceptar les presents condicions generals consent expressament, a través d'aquesta acció afirmativa, a la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes, perquè aquests siguin tractats per les diferents empreses del Grup GVC GAESCO (veure www.valores .gvcgaesco.cat) i per diferents motius que l'usuari, també accepta expressament:

 

1. Finalitats de la recollida de dades:

Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics: Relatives als productes i serveis que, en cada moment: i) comercialitzi GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., ii) comercialitzi qualsevol de les empreses del Grup GVC GAESCO les activitats estiguin sota l'empara del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries així com qualsevol altra que la pogués modificar o substituir . L'Usuari podrà triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les indicades comunicacions.

 

2. Enviament d'ofertes comercials:

GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. així com la resta de societats que conformen el Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES, SV, SA, GVC GAESCO CORREDORIA D'ASSEGURANCES, SA, GVC GAESCO PENSIONS, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓ, SGIIC, SA) podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (com ara dades de contacte i detalls personals com ara data de naixement, aficions i interessos relacionades amb productes d'inversió) amb les finalitats d'atenció al client, enviament d'informació seleccionada sobre productes i serveis de qualsevol de les societats que confirmen el Grup GVC GAESCO i per realitzar estudis de mercat. Les actualitzacions d'aquestes dades podran compartir-se entre les entitats indicades.

 

3. Anàlisi i elaboració de perfils:

Realitzar de manera automatitzada l'elaboració de perfils amb l'objectiu de poder oferir productes d'acord a les seves necessitats. A aquest efecte, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. l'informa de: i) aquesta anàlisi no produirà efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja que aquesta informació no s'inclou en aquest tractament, ii) el seu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat, ja impugnar aquesta decisió mitjançant comunicació directa amb el nostre DPO (dpo@gvcgaesco.es), iii) la lògica aplicada es basa en realitzar de manera proactiva anàlisi de riscos i aplicar sobre les seves dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients, amb les següents finalitats: a ) estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al perfil i producte financer concret, tot això per efectuar-li ofertes comercials a justadas a les seves necessitats i preferències, b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats, c) realitzar, per part de GVC GAESCO VALORES o tercers per aquesta contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l'objectiu de valorar els serveis prestats, d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i usabilitat dels existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris.L'usuari accepta també que les dades del seu perfil de client puguin transmetre de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. a la resta de les empreses del Grup GVC GAESCO (GVC GAESCO HOLDING, SL, GVC GAESCO VALORES SV, SA, GVC GAESCO CORREDORIA D'ASSEGURANCES , SA, GVC GAESCO PENSIONS, SGFP, SA i GVC GAESCO GESTIÓ, SGIIC, SA) per a les finalitats anteriorment esmentades, i que aquestes empreses puguin contactar-amb continguts rellevants. L'usuari, en cas d'estar disponibles, autoritza que s'incorporin als perfils que s'elaborin sobre ell, les dades que hagi facilitat personalment com ara: dades de contacte (com el nom, l'adreça, el correu electrònic); informació addicional (tipus de producte financer); dades d'identificació (com nom, cognom, telèfon email); historial del client (com la recepció de cotitzacions, assegurances, les dades de compra d'altres serveis complementaris oferts per GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.); dades d'apps, webs o xarxes socials (com les dades d'ús de les consultes on line o sol·licitud d'informacions).

 

4. Termini de conservació de les dades en el Registre Únic centralitzat d'Autoritzacions:

Les dades incorporades en el nostre sistema per a les finalitats anteriorment esmentades es mantindran mentre l'usuari no hagi sol·licitat la cancel·lació d'aquests.  

 

5. Legitimació del tractament:

La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l'usuari mitjançant l'acceptació de les presents condicions generals que són aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. relacionats amb els punts 1, 2 i 3.  

 

6. Exercici dels drets per part de l'usuari.

L'usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En el supòsit anterior, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.L'usuari podrà accedir a la seva informació, rectificar-la, sol·licitar la seva cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada mitjançant la corresponent sol·licitud d' cancel·lació.Per exercitar aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l'adreça: DPO - Grup GVC Gaesco C / Doctor Ferran 3-5, Barcelona. 08034 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.grupo.gvcgaesco.cat

 

7. Reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades

L'usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal.